بایگانی برچسب: آثار تجارت خارجی بر بهره وری

آثار تجارت خارجی بر بهره وری یک کشور

بسیاری از کشورهای جهان از منافع تجارت خارجی بر بهره وری استفاده می کنند تا بخش مهمی از اقتصاد کشور که مربوط به تولید ناخالص ملی است را با هزینه های کمتر تامین نمایند. در این بین کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به بهره وری بیشتر با رشد چشمگیری در حال فعالیت هستند. تجارت […]