بایگانی برچسب: رهبری و بهبود توسعه ی فردی

رهبری مؤثر در کسب و کار چگونه امکان پذیر است؟

در رهبری کسب و کارها نمی توان روی روش های قدیمی و همیشگی حساب کرد و پس از مدتی برای ایجاد تحول قطعا باید تدابیر جدید اندیشید. هوشمندانه عمل کردن در رهبری کسب و کار، رسیدن به اهداف سازمان را میسر می نماید. رهبران کسب و کارها با خود اندیشی و خودباوری به تغییر استراتژی […]