افزایش مهارت های رهبری مشارکتی کسب و کار

مهارت های رهبری مشارکتی


در سبک رهبری مشارکتی کسب و کار همه ی اعضای تیم اجازه ی اظهار نظر و مشارکت دارند، کارکنان با رضایت بیشتر مشغول به فعالیت خواهند بود و نتایج با همفکری و انسجام بیشتری گرفته می شود. برای کسب و کارهایی که اعضا انگیزه ی لازم را برای انجام فعالیت ها ندارند رهبری مشارکتی بهترین سبک رهبری خواهد بود و باعث ایجاد خلاقیت و ایده پردازی در میان اعضای تیم می گردد.

اولین مهارت در رهبری مشارکتی؛ تصمیمات مشارکتی

رهبران اهداف کسب و کارها را تعیین می کنند و به اعضای تیم نیز این اجازه می دهند تا در تصمیم گیری ها، مشارکت داشته باشند. از نمونه تصمیمات مشارکتی در کسب و کار می توان به تصمیم گیری بر طبق نظرات کارکنان اشاره نمود که به تهیه ی برنامه ها می پردازند. افراد در مورد چگونگی تصمیمات بحث می کنند و مسئولیت و زمان اجرای برنامه ها را تعیین می نمایند. این سبک از شیوه های رهبری مشارکتی برای برنامه هایی با اهداف بلند مدت کاربرد دارد. افراد به صورت مستقیم در تصمیم گیری شرکت می کنند و تصمیم نهایی توسط رهبر اتخاذ می­شود.

دومین مهارت در رهبری مشارکتی؛ مشارکت مشورتی

در مشارکت مشورتی قدرت اصلی در دستان رهبر است و افراد می توانند نظرات و مشورت های لازم را قبل از نهایی شدن تصمیمات بدهند. هم چنین اعضای تیم اجازه ی آن را دارند نسبت به تصمیم رهبر واکنش نشان دهند و پیش از نهایی شدن پروژه، تغییرات لازم را اعمال کنند.

سومین گام مهارت در رهبری مشارکتی؛ مشارکت های کوتاه مدت

تاثیر گذاری تصمیمات اتخاذ شده در مشارکت های کوتاه مدت بر نتایج نسبت به مشارکت های بلند مدت بسیار زیاد است. این نوع مشارکت ساختار رسمی و فعال تری در تصمیم گیری های کسب و کار دارد. در طی مدت زمان کوتاهی پیروان رهبر بصورت موقتی در تصمیمات مشارکت خواهند داشت و پس از رسیدن به جمع بندی و تصمیم نهایی قدرت دوباره به رهبر گروه باز می گردد.

چهارمین گام مهارت در رهبری مشارکتی؛ مشارکت غیر رسمی

در مشارکت های غیر رسمی چهار چوب و روند خاصی وجود ندارد و افراد راهی برای مشارکت در تصمیم گیری ها نخواهند داشت. شاید در مواقع خاص کانالی جهت مشارکت اعضای تیم برای تأثیرگذاری بر نتایج وجود داشته باشد. اما به طور کلی هیچ حرکتی در مشارکت غیر رسمی قابل پیش بینی نیست و همه چیز در روند کار مشخص خواهد شد.

پنجمین گام مهارت در رهبری مشارکتی؛ مالکیت کارکنان

مشارکت کارکنان در مالکیت کارکنان، رسمی بوده و انتخاب افراد در این نوع مشارکت بیشتر به نوع رده و پست سازمانی بستگی دارد. شانس مشارکت پرسنلی که در رده های پایین تر سازمان قرار دارند برای سبک مالکیت مالکان، بسیار کم است.

ششمین گام مهارت در رهبری مشارکتی؛ مشارکت نمایندگان

گام ششم رهبری مشارکتی (مشارکت نمایندگان)، ساختاری رسمی دارد که سه سطح: رهبر، نمایندگان و پرسنل در تصمیم ها دخیل هستند. با این روند که نمایندگان واسطه ای میان رهبر و پرسنل محسوب شده که افراد به طور مستقیم با رهبر در ارتباط نباشند. مدیران میانی در کسب و کارهای مختلف این نقش را برعهده دارند که امکان تصمیم گیری های غیر مستقیم را برای افراد مجموعه، فراهم می آورند. البته در این سبک نیز ممکن است نمایندگان همیشه از نظرات پرسنل استفاده نکنند و فقط از تجربیات و خواسته های ایشان در بیان نقطه نظرات خود استفاده نمایند.

ویژگی های مهم در نقش رهبری مشارکتی کسب و کار

قابلیت ایجاد تعامل و تمرکز بر روی تصمیمات در سبک رهبری مشارکتی باید در سطح بالایی قرار داشته باشد. از آن جهت که با واگذاری مسئولیت ها، افراد سعی دارند تا در تصمیم گیری و تغییر پروژه ها دخالت نمایند باید در بین نظرات و مشارکت های اعضا تعامل سازنده برقرار نمود.

·         خونگرم و همیشه آماده

رهبران یک کسب و کار باید از اخلاق و منش مناسبی برخوردار باشند و با ایجاد ارتباط درست و سازنده موجب رضایت خاطر کارکنان شوند. از طرفی رهبران برای اعضای تیم وقت کافی جهت بهبود اوضاع و رفع مشکلات صرف می کنند. با انرژی و اعتماد به نفس تزلزل ناپذیر در پست خود ظاهر می شوند به طوریکه اعضای تیم از گزارش خبرهای بد، نگرانی نخواهند داشت.

·         تعامل سازنده

افراد در نقش رهبری مشارکتی باید قادر به ایجاد ارتباط خوب با پرسنل خود باشند و دو خصوصیت: قدرت پذیرش، مهارت کسب اطلاعات و آموزش را در خود تقویت یا افزایش دهند.

منظور از ایجاد ارتباط، صحبت و گفتگو با اعضای تیم نیست، بلکه قبل از آن افراد در رهبری مشارکتی باید شنونده ی خوبی باشند و مفهوم صحبت های دیگران را به خوبی درک کنند. همچنین رهبر باید از وضوح و شفافیت در گفتار بهره مند باشد و بتواند به راحتی مفاهیم را به افراد انتقال دهند. در زمینه ی آموزش با بهترین شیوه های آموزش آشنا بوده و بدون سردرگم کردن دیگران به ارائه ی دانش خود بپردازد.

·         همدلی

رهبران با حفظ اقتدار باید به ایجاد روابط دوستانه با دیگران بپردازند. ابراز همدلی و برقراری ارتباط مناسب با سایر اعضا، موجب شده فضایی منعطف و آزاد ایجاد شود که افراد برای همکاری و تلاش بیشتر، تشویق خواهند شد.

·         دید بی طرفانه با بینش باز

از همه ی ایده ها با هر سبک در رهبری مشارکتی باید استقبال کرد. گوش شنوا برای شنیدن پیشنهادات اعضای گروه داشته باشد، حتی اگر با فرمول درست انجام کار در تناقض هستند. برخورد با بینش باز کار آسانی نیست، اما رهبران می توان با قرار دادن خود در شرایط مختلف با افرادی که موافق نظراتشان نیستند، مهارت های خود را افزایش دهند.

·         قابلیت آموزش

در رهبری مشارکتی، رهبر باید قادر به آموزش توانایی های لازم به دیگران باشد. رهبران در هر زمینه ای از فرصت ها برای آموزش افراد استفاده می کنند تا در حوزه های بهبود و توسعه ی فردی و حتی رهبری آموزش های لازم را ببینند. هنگام آزمون و خطای افراد، در صورتی که اعضای گروه با شکست مواجه شوند، هرگز آن ها را سرزنش ننموده بلکه در تجربه ی مشکلات همراهشان خواهد بود تا مسائل را بهتر درک کنند.

مزیت های مهم رهبری مشارکتی

1.   با توجه به نظرات و پیشنهادات زیاد و مختلف، خلاقانه تر می توان تصمیم گرفت. زمانی که ایده و نظرات زیاد باشد، با تفکر باز و دید بیشتر می توان به تصمیم گیری پرداخت.

2.      گروه های همگن (رهبری مشارکتی) به علت انسجام و وحدت در رسیدن به نتایج نسبت به گروه های ناهمگن عملکرد بهتری دارند.

3.   کاهش فشار و استرس مسئولیت های رهبری بسیار چشمگیر خواهد بود. در رهبری مشارکتی بجای اینکه یک نفر برای انجام کارهای مختلف تصمیم گیری، مسئولیت ها با توجه به توانایی ها میان افراد تقسیم می شود و از مهارت های افراد بهتر می توان استفاده کرد.

4.   افزایش روحیه ی کار تیمی در سبک رهبری مشارکتی. به دلیل ارزش و بهایی که به افراد در تصمیم گیری داده می شود، همه ی اعضا خود را در سرونوشت سازمان دخیل می دانند، پس نهایت تلاش خود را در کسب نتایج عالی بکار می گیرند.

5.   افراد شرایط مختلف سازمان را در رویارویی با مسائل مختلف بطور ملموس درک خواهند کرد و این فرصت را به دست می آورند تا در شرایط مشابه چه عملکردی داشته باشند.

6.   اعضای فعال در یک تیم فرصت کافی برای تغییر رویه در مقابل برنامه های جدید را خواهند داشت. زیرا در اتخاذ تصمیمات و نتیجه نهایی دخیل بوده اند و از وظایف جدید خود بخوبی اطلاع دارند.

7.   سبک رهبری مشارکتی منجر به حفظ کارکنان و کاهش هزینه های سازمان خواهد شد. به طوری کلی زمانیکه افراد ارزشمند تلقی شوند و مسئولیت وظایف خود را مشتاقانه  بر عهده بگیرند تمایل بیشتری به ماندگاری در سازمان نشان خواهند داد.

مطالب بیشتر  انواع کسب‌وکار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صفحه اصلیسوالاتتماسارتباط با ما